مدرسین آموزشگاه

images

کیان کردستانی

مدرس ساز کاخن و دف
images

اشکان آذری

مدرس ساز تنبک
images

فرشته استاد

مدرس ساز سنتور
1